REGULAMIN

ŚWIADCZENIA USŁUG W ZAKRESIE TŁUMACZEN

przez Biuro Tłumaczeń TEXT-SERVICE

 

Postanowienia ogólne 

 1. Niniejszy regulamin świadczenia usług dotyczy wyłącznie zleceń składanych elektronicznie za pośrednictwem witryny  www. textservice.pl. Zlecenie złożone za pośrednictwem witryny  www.textservice.pl  jest równoznaczne z akceptacją przez Klienta warunków niniejszego Regulaminu.
 2. Biuro Tłumaczeń TEXT-SERVICE zobowiązuje się do wykonania tłumaczenia zgodnie z zaakceptowanymi przez Biuro Tłumaczeń TEXT- SERVICE i Klienta warunkami zlecenia. Warunki określają: termin realizacji, warunki i termin płatności, format pliku źródłowego oraz typ tłumaczenia.
 3. Przetłumaczone teksty przekazywane są Klientowi w takim samym formacie jak pliki źródłowe, chyba, że Klient w momencie składania zlecenia zaznaczy w jakim formacie ma być plik docelowy.
 4. Wielkość jednej strony tłumaczenia zwykłego to 1500 znaków (łącznie ze spacjami), a tłumaczenia przysięgłego to 1125 znaków (łącznie ze spacjami). Do rozliczeń wykorzystywana jest suma znaków tekstu po przetłumaczeniu. W przypadku tłumaczeń zwykłych pojedyncze zlecenia są rozliczane z dokładnością do 0.5 strony. W przypadku tłumaczeń przysięgłych każda rozpoczęta strona liczona jest jako cała.
 5. W przypadku konieczności zastosowania specjalistycznej nomenklatury w tłumaczeniu, Klient  powinien dostarczyć glosariusz  zawierający  zakresy słownictwa, które należy uwzględnić przy wykonywaniu  tłumaczenia. W przypadku niedostarczenia w/w glosariusza, Biuro Tłumaczeń TEXT-SERVICE zastrzega sobie prawo do zastosowania słownictwa poprawnego zgodnie z najlepszą wiedzą i praktyką zawodową tłumacza, aczkolwiek mogącego odbiegać od oczekiwań Klienta.

 

Rodzaje tłumaczeń i stawki

 1. Tłumaczenia dzielą się na: zwykłe i przysięgłe.
 2. Tryb realizacji zlecenia to: zwykły, superekspress i ekspres i pilne, zgodnie z informacją podaną na odpowiedniej podstronie serwisu www.textservice.pl.
 3. Tłumaczenia przeznaczone do publikacji podlegają dodatkowej weryfikacji  przez TEXT SERVICE (płatnej +50% wartości zlecenia podstawowego, które nie podlegałoby  publikacji) oraz wymagają akceptacji Klienta.  Biuro Tłumaczeń TEXT SERVICE może poprosić o możliwość konsultacji z Klientem w trakcie realizacji zlecenia przeznaczonego do publikacji. Przy zlecaniu tłumaczeń przeznaczonych do publikacji  Klient  powinien poinformować  o tym fakcie  TEXT-SERVICE w momencie udzielania zlecenia na tłumaczenie. W przypadku, gdy Klient nie poinformuje   Biura Tłumaczeń  TEXT-SERVICE o zamiarze publikacji, Biuro Tłumaczeń TEXT-SERVICE zakłada, iż tekst nie będzie podlegać publikacji. Wszelkie dodatkowe weryfikacje i korekty wykonywane są na oddzielne zlecenie Klienta i są dodatkowo płatne. 
 4. Biuro Tłumaczeń TEXT-SERVICE ma prawo do zmian stawek na swoje usługi bez uprzedniego powiadamiania o tym Klientów. Wszelkie zmiany cen i warunków odzwierciedlone zostają w momencie ich wprowadzenia na wszystkich odpowiednich podstronach serwisu  www.textservice.pl

 

Ochrona prywatności

 1. Wszelkie dane Klienta są gromadzone i przetwarzane przez Biuro Tłumaczeń TEXT -SERVICE  w celu prawidłowego wykonania zlecenia.
 2. Biuro Tłumaczeń TEXT-SERVICE podejmuje wszelkie niezbędne działania dotyczące ochrony danych osobowych Klienta i wszelkich innych udostępnianych danych, w tym w szczególności tekstów zlecanych do tłumaczenia zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych oraz  polityką bezpieczeństwa  Biuro Tłumaczeń TEXT-SERVICE .  Biuro Tłumaczeń TEXT-SERVICE zastrzega sobie prawo do udostępnienia tekstów oryginalnych osobom współpracującym w celu wykonania zlecenia.

 

Płatności

 1. W przypadku zleceń płatnych z góry, Biuro Tłumaczeń TEXT-SERVICE  przystępuje do wykonania zlecenia z chwilą otrzymania potwierdzenia dokonania płatności. W przypadku zleceń płatnych po wykonaniu  tłumaczenia,  Biuro Tłumaczeń  udostępnia Klientowi tylko losowo wybrane fragmenty przetłumaczonego tekstu, a cały przetłumaczony tekst jest udostępniany niezwłocznie po otrzymaniu płatności.  

 

Prawa autorskie

 1. Prawa autorskie do wykonanych tłumaczeń przekazywane są Klientowi w chwili opłacenia przez Klienta w pełnej kwocie faktury VAT. Klient nabywa prawa do wszelkiego rodzaju wykorzystania tłumaczeń, za wyjątkiem tłumaczeń przeznaczonych do publikacji. W przypadku wykorzystania tłumaczenia wykonanego przez Biuro Tłumaczeń TEXT-SERVICE do celów zarobkowych przed opłaceniem faktury, Biuro Tłumaczeń TEXT-SERVICE ma prawo żądać od Klienta zadośćuczynienia  z tytułu nieuprawnionego wykorzystania przedmiotu tłumaczenia prawnie chronionego prawami autorskimi.
 2. W przypadku wykonywania tłumaczeń  które podlegają publikacji, prawa autorskie przekazane zostaną w momencie opłacenia przez Klienta pełnej kwoty faktury. Przy opublikowaniu tekstów tłumaczeń, które pierwotnie nie zostały zlecone jako podlegające publikacji, prawa autorskie do wykorzystania tych tekstów i do publikacji otrzymuje klient  po uiszczeniu dodatkowej opłaty w wysokości  30% wartości zlecenia. Biuro Tłumaczeń  TEXT-SERVICE  może odmówić  przekazania praw autorskich do tekstów tłumaczeń, które pierwotnie nie były zlecone z zaznaczeniem, iż są do publikacji,   co do przekładu których mogą istnieć zastrzeżenia.

 

Termin wykonania

 1. Za termin wykonania tłumaczenia uznaje się termin wskazany w zleceniu. Biuro Tłumaczeń TEXT-SERVICE jest zobowiązane do wykonania i udostępnienia tekstu zgodnie z podanym terminem wykonania zlecenia.
 2. W przypadku niedotrzymania przez Biuro Tłumaczeń TEXT-SERVICE  terminu wykonania zlecenia, rachunek Klienta w Biurze Tłumaczeń TEXT-SERVICE  zostanie pomniejszony kwotą równą 3% wartości opóźnionego zlecenia za każdy dzień opóźnienia, przy czym kwota ta nie może w sumie przekroczyć 20% wartości zlecenia. W przypadku opóźnień w wykonaniu zleceń przekraczających 15 dni, klient ma prawo odstąpić od umowy o wykonanie tłumaczenia z Biuro Tłumaczeń TEXT-SERVICE bez ponoszenia konsekwencji finansowych.
 3. Maksymalna odpowiedzialność Biura Tłumaczeń TEXT-SERVICE za zawinione przekroczenie terminu realizacji zlecenia ograniczona jest do kwoty równej 20% wartości opóźnionego zlecenia.

 

Reklamacje

 1. Wszelkie zastrzeżenia dotyczące jakości tłumaczenia muszą zostać zgłoszone Biura Tłumaczeń TEXT-SERVICE w formie pisemnej w ustawowym terminie.
 2. W przypadku uzasadnionej reklamacji Biuro Tłumaczeń TEXT-SERVICE  zobowiązane jest  do usunięcia wad w  tłumaczeniu w najkrótszym możliwym terminie.
 3. W przypadku stwierdzenia poważnych wad w tłumaczeniu wykonanym przez Biuro Tłumaczy TEXT-SERVICE  Klient ma prawo w uzasadnionych przypadkach  do odstąpienie  od zlecenia, a Biuro Tłumaczeń TEXT-SERVICE zwróci Klientowi całą wpłaconą kwotę za przedmiotowe zlecenie w terminie 7 dni roboczych od daty uznania zasadności takiego działania, po uprzednim sprawdzeniu  zasadności przez niezależnego korektora.  W tej sytuacji Klient zobowiązany jest do przedstawienia  listy uwag z podaniem wszelkich spornych miejsc w reklamowanym tekście oraz propozycją  prawidłowego –jego zdaniem- tłumaczenia. 
 4. Reklamacji nie podlegają:  formatowanie, stylistyka tłumaczenia, układ graficzny przetłumaczonego dokumentu, nomenklatura użyta w tłumaczeniu jeśli jest poprawna. Reklamacji podlegają: błędy gramatyczne, błędy ortograficzne i błędy merytoryczne, opuszczone w czasie tłumaczenia fragmenty tekstu.

 

Windykacja należności

 1. Biuro Tłumaczeń TEXT-SERVICE korzysta z usług zewnętrznej firmy windykacyjnej.
 2. W przypadku niedotrzymania przez Klienta terminu płatności podanego na fakturze, Biuro Tłumaczeń TEXT-SERVICE uprawnione jest  do przekazania przeterminowanej faktury do firmy windykacyjnej celem odzyskania należności.
 3. W przypadku nieskutecznej windykacji, Biuro Tłumaczeń TEXT-SERVICE  zastrzega prawo do sprzedania zaległych płatności osobie trzeciej na mocy cesji wierzytelności lub do skierowania  sprawy do sądu właściwego miejscowo dla siedziby Biura Tłumaczeń TEXT-SERVICE.

 

Postanowienia końcowe

 1. Biuro Tłumaczeń TEXT-SERVICE nie  ponosi odpowiedzialności za wszelkiego typu straty i szkody poniesione przez Klienta w związku z wykorzystaniem przez niego materiałów przetłumaczonych przez Biuro Tłumaczeń TEXT-SERVICE, które nie zawierały wad.  Zakres i charakter odpowiedzialności Biuro Tłumaczeń TEXT-SERVICE  jest ograniczony do przypadków wymienionych w niniejszym Regulaminie Świadczenia Usług.
 2. Do wszelkich kwestii nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa.

Text-Service to

Biuro tłumaczeń w Łodzi, które świadczy usługi tłumaczeń ustnych i pisemnych z ponad 40 języków świata. Biuro prowadzi także kursy językowe w Łodzi współpracując przy tym z najlepszymi lektorami.
Text-Service organizuje  konferencje językowe oraz prowadzi szkolenia - także na zamówienie.

Dane firmy

TEXT-SERVICE SP.J.

Biuro tłumaczeń:
ul. Limanowskiego 121
91-334 Łódź

e-mail:
biuro@textservice.pl

Kontakt

Telefony:
42 632 55 02
42 632 50 46
42 633 67 21
42 632 20 45

Numery faksów:
42 632 50 46
42 633  67 21